Hot News :
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2563 23:13

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อาศัยอำนาจตามมาตร 39 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอื่น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) โดยแสดงราคาประเมินทรัพย์สินของที่ดิน ราคาประเมินทรัพย์สินของสิ่งปลูกสร้าง ฐานภาษีที่ได้รับการยกเว้น ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ต้องเสียภาษี อัตราภาษี สำหรับใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล สามารถตรวจสอบข้อมูลประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เบอร์โทร 064-6511737 ในวันและเวลาราชการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ