Hot News :
วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563 23:01

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษี แต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ / ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้ อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ