Hot News :
วันอังคาร, 05 พฤษภาคม 2563 22:54

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 36 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณีส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามมาตรา 35 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้น ตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับแก่วันที่อนุกรรมการประจำจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ และตามที่หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที มท 0808.3/ว4724 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ดำเนินการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ