Hot News :
สำนักงานปลัด

นางสาวเอื้อจิต จำปาสา

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายวัชรนนท์ วุ่นบำรุง

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญงาน

นางสุปรียา บุญล้อม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวธัญญะรัตน์ เยาวะขันต์

นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนชำนาญการ

นางสินีนาถ นิลวันดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจิตติกุล เบื้องจรูญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวหนึ่งฤทัย สุดหา

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขชุมชน

นางสาวปาณิสรา ดอกมาลี

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)

นางสาวอัญชลิกา ผาละพรม

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวภัทราภรณ์ ผาละพรม

ปฏิบัติงานคนงาน (ช่วยงานบันทึกข้อมูล)

นายทวีรัชต์ ไชยเจริญ

คนงานประจำรถขยะ

นายบรรดิษฐ์ พิลาภัย

คนงานประจำรถขยะ

นายวันชัย พรมสุข

พนักงานขับประจำรถบรรทุกขยะ

นายสันติสุข สืบวงษ์ษา

พนักงานขับประจำรถบรรทุกน้ำ

นายชนะหนึ่ง แสงงามา

พนักงานขับประจำรถบรรทุกน้ำ

นายนิเวศน์ ศรีสะอาด

พนักงานขับรถยนต์

นายแสนนภา ดีโพธิ์กลาง

นักการภารโรง

นายฐปนนท์ ขยันเยี่ยม

ยาม

นายสุวรรณเดช สุพล

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายวันนา สวัสดี

คนงานประจำรถขยะ

นายสามารถ ปาคำศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางสาววรรณา สุพล

แม่บ้าน

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ