Hot News :

ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลมีการประชุมหารือกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน 9 หมู่บ้าน เพื่อจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่3 พ.ศ.2564 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Poll

แบบสำรวจความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ